Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Ole Hansen
    Foto: Steen Ole Hansen
  • Fotograf: Steen Ole Hansen
    Foto: Steen Ole Hansen
  • Fotograf: Skjold Søndergaard
    Foto: Skjold Søndergaard

Kendetegn

: Hedehumle er en af vore mindste humlebiarter. Kropslængde på dronningen er 15-18 mm, mens arbejderne blot bliver 9-14 mm. Hannerne er 11-14 mm. Den hører til de gul-hvid-sorte arter og har gult bånd forrest og bagest på forkroppen samt forrest på bagkroppen. De bageste bagkropsled er hvide. Nøglekarakterer er, at skinnebenene på benpar 2 ikke er tilspidset i enden, at tungen samt kinden foran øjet er kort, og at hårene på pollenkurven er rødlige.

Når man står i felten, er arbejderne ganske lette at lytte ud, idet deres summen ligger mindst trekvart oktav over jordhumlerne.

Hedehumle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Ole Hansen

Variation

: Arten varierer, således at der undtagelsesvist kan ses mørkere individer.

Forveksling

: Blandt ægte humler med tre gule bånd findes havehumlen som en reel forvekslingsmulighed. Denne er dog som helhed væsentligt større, ligesom havehumle er både langkindet og langtunget.

Udbredelse

: I Danmark findes hedehumle primært i større sammenhængende naturområder med hedevegetation, dvs. Vendsyssel, Vest- og Midtjylland samt på Læsø og Anholt. Arten findes enkelte steder langs Nordfyns kyst samt langs Østsjællands kyst, men er her meget sjælden.

I resten af verden findes den overalt i Nordeuropa, hvor den mange steder er gået meget tilbage, samt i det nordlige Asien, Alaska og Canada.

Hedehumle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hedehumle ses i Danmark fra begyndelsen af april, når dronningerne dukker op, til begyndelsen af september, når de sidste individer lukker og slukker. Arten kulminerer ret tidligt, idet hovedparten af observationerne gøres primo juli.

Tidsmæssig fordeling

af Hedehumle baseret på Naturbasens observationer:
Hedehumle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hedehumle - månedlig fordeling

Biologi

: Efter overvintring anlægger dronningen et bo, enten i musegange eller i fuglereder. Boene kan nå en størrelse på 50-150 arbejdere. Arten fouragerer i stor stil på blomster fra lyngfamilien, herunder ikke mindst blåbær, mosebølle og klokkelyng, som er de eneste, der på heder og i surt græsland tilbyder pollen sæsonen igennem.

Arten er muligvis partielt bivoltin i Danmark; i hvert fald tyder en juli-observation af en dronning med fuld pollenkurv (8. juli 2017, Kongsø Hede) på, at en sensommergeneration er mulig.

I udlandet vurderes hedehumle at være en af de arter, som er ramt af fragmentering. Det kan bl.a. vises vha. DNA-analyser.

Levested

: Hedehumle findes på større heder, især hvor der findes større vådere fattigkær med en rig forekomst af klokkelyng. På tørre heder forekommer arten kun sjældent.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Darvil et al., 2010: Cryptic differences in dispersal lead to differential sensitivity to habitat fragmentation in two bumblebee species. Molecular Ecology 19: 53-63

Falk, S & R Lewington: 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Publishing

Moquet et al., 2017: Bumblebees depend on ericaceous species to survive in temperate heathlands. Insect Conservation and Diversity 10: 78-93

Peeters et al. 2012: De Nederlandse Bijen. www.bestuivers.nl...Bijen_v_Nederland.pdf

Rasmussen, C., HT Schmidt & HB Madsen, 2016. Distribution, phenology and host plants of Danish bees, Hymenoptera, Apoidea. Zootaxa 4212, 1-100

De senest indberettede arter i Naturbasen: