Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Kevin Kuhlmann Clausen
    Foto: Kevin Kuhlmann Clausen
  • Fotograf: Ole Snerling
    Foto: Ole Snerling

Kendetegn

: Længde 28-32 cm, vingefang 60-66 cm. En ret lille, kompakt og korthalet due, der ofte ses sammen med den større, mere langvingede Ringdue. Smukt gråblå med skinnende grøn halsplet og rosa bryst. MANGLER HVIDE VINGEBÅND, men har inderst på armen to korte, sorte vingebånd. Aldrig hvid overgump. I flugten ses grå undervinger (hvide hos Klippe- og Tamdue). Rundt hoved med lille, kort, rødt næb og sort øje giver et blidt udtryk.

Ungfuglen mangler grøn halsplet.

Flyver i territorieflugt med langsomme vingeslag og lange glid på højt løftede vinger som papirsflyver.

Ret sky.

På trækket i artsrene flokke eller sammen med Ringdue. Her ses også en mere energisk flugt med hurtigere, mere klippende vingeslag end Ringdue.

Hulduen er uden tvivl overset. Den lever ret skjult i trækronerne og har en svag stemme. Arten kan formentlig træffes næsten overalt i landet, hvor der findes egentlig skov, blot der er gode fourageringsforhold i nærheden. Og i al fald har sortspættens indvandring givet den bedre redemuligheder.

Stemme: Ret svag, klangløs, grov og monoton: på afstand lyder den to-leddet: o-u o-u o-u; hver periode består gerne af 6-10 (dobbelt)led.

JIZZ: En mindre due, der helt mangler hvidt i dragten kan meget vel være en Huldue.

Huldue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulrik Hasle Nielsen

Forveksling

: Ringdue, Klippedue/tamdue.

Udbredelse

: Yngler i samtlige andre lande i Europa (- Island), spredt i Nordafrika og det vestlige Asien.
Huldue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ankommer fra vinterkvarterer i Vest- og Sydvesteuropa i starten af marts til april og forlader atter landet sidst i august til november.

Er desuden ret almindelig trækgæst fra Skandinavien med. februar/pr. maj og igen ult. aug./nov., samt en meget sjælden vintergæst.

Tidsmæssig fordeling

af Huldue baseret på Naturbasens observationer:
Huldue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Huldue - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler første gang knap et år gammel. Lever mest i sæsonægteskaber, men længerevarende forhold forekommer også. Bygger normalt rede i naturlige træhuller, sortspættehuller og redekasser. De første kuld (to æg) lægges fra med. april. Rugetiden er 17-18 dage. Ungerne er flyvefærdige 20-30 dage gamle. Udruger her i landet tit 3 kuld årligt.

Lever næsten udelukkende af planteføde i form af frø, bær, grønne blade og agern.

Der er sandsynligvis sket mere end en fordobling i antallet af ynglepar fra begyndelsen af 1970erne til midt i 1990erne, hvor der skønnedes at være 800-1000 par i Danmark.

Indtil 1967 var der jagttid på hulduen, hvorefter den blev totalfredet

Levested

: Yngler gerne i ældre, parklignende løvskov med mange naturlige redehuller - i skovbryn ud til åbent, dyrket land og helst, hvor der er adgang til områder med ukrudtsfrø.

Lokalt kan den yngle ved diger, klippekyster eller i bygninger.

I Sydvestjylland har man fundet den ynglende i bl.a. gamle bunkers fra krigens tid.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fuglene i Danmark red. Hans Meltofte og Jon Fjeldså, Gyldendal 2002.

Fugle i felten v/Mullarney m.fl, L & R, 2004.

De senest indberettede arter i Naturbasen: