Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Thorving Andersen
    Foto: Jens Thorving Andersen
  • Fotograf: Nick Nyland
    Foto: Nick Nyland
  • Fotograf: Michael Grelk
    Foto: Michael Grelk

Kendetegn

: Sabellaria sp. udgør en art havbørsteorme, som lever på lavt vand, bygger kalkrør omkring sig og kan give anledning til kalkrevsdannelse. Der findes 30-40 forskellige arter, hvoraf S. alveolata og S. spinulosa er de bedst beskrevne. Ormene er 3-4 cm lange, enkelte kan blive 10 cm. Kalkrøret bygger ormen af sandkorn og skalstumper, der kittes sammen af mucus (slim), som ormen udskiller. Ud af rørets åbning stikker ormen sine tentakler, der vifter plankton ind mod munden. Hvis ormen bliver skræmt, eller bostedet tørlægges ved lavvande, lukker ormen adgangshullet med et låg, den har placeret på hovedet. Under gunstige omstændigheder kan Sabellaria-revene vokse til 3 meters tykkelse og strække sig flere hundrede meter langs kysten.
Sabellaria sp.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Nick Nyland

Variation

: Kalkrevets udseende afhænger af Sabellaria-ormens art. S. alveolata bygger rev med parallelt liggende rør, der er kantede i tværsnit, hvilket giver revets overflade et symmetrisk, regelmæssigt mønster. Andre orme bygger rør med cirkulært tværsnit og uden systematisk opbygning, hvor de millimeter tykke ormerør ligger viklet ind i hinanden.

Forveksling

: Stumper af Sabellaria-rev kan ligne klumper af Bryozokalk. Koraldyrenes huller i Bryozo-kalken er dog betydeligt mindre end Sabellarias huller og kan bedst findes med lup. Sabellaria-ormenes huller måler ofte 1 mm i diameter og kan ses med det blotte øje.

Udbredelse

: Tidligere fandtes store Sabellaria-rev i Vadehavet. De er forsvundet gennem de seneste 6-7 årtier i takt med intensiveringen af rejetrawling og muslingeskrabning. I UK har man fredet store havområder for at bevare revene, som er værdifulde habitater for skaldyr og fiskeyngel. De få indrapporteringer af Sabellaria sp. i Danmark kunne tyde på en kun sporadisk forekomst af børsteormen i danske farvande.
Sabellaria sp. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året kan man finde klumper af Sabellaria-rev opskyllet på stranden, især på den jyske vestkyst, eller som bifangst i trawl.

Tidsmæssig fordeling

af Sabellaria sp. baseret på Naturbasens observationer:
Sabellaria sp. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sabellaria sp. - månedlig fordeling

Biologi

: Sabellaria er særkønnet. Gydningen foregår januar - marts. Udviklingen til larvestadium varer 4-8 uger, hvorefter larven hæfter sig på en sten eller et eksisterende rev og begynder opbygningen af sit eget beboelsesrør. Her lever den 2-5 år. Larverne tiltrækkes af allerede nedsatte voksne orm, hvilket medvirker til revdannelsen. Sabellaria alveolata har vist sig overordentlig resistent mod forurening og lavt iltindhold i vandet.

Levested

: Områder af Nordsøen med maksimalt 10 meters vanddybde.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Wikipedia: UK Biodiversity Action Plan 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: