Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke
  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke

Kendetegn

: Flydeplante, som altid er bestanddannende p.g.a. kraftig vegetativ formering. Den danner rosetter af den gentagne gaffeldelte eller Y-formede korte løv. Når rosetten brækker i stykker, fortsætter delene med at vokse og forgrene sig y-formet til nye rosetter o.s.v. Den enkelte roset kan blive et par cm. i diameter. Den kan undertiden vokse på tørlagt dyndbund, hvor rosetterne så kan blive noget større.

Løvets overflade er flad og lidt læderagtig. Undersiden er beklædt med blege til brunviolette skæl, også kaldet bugblade.

Flydende Skælløv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Nilsson

Variation

: Ingen af af interesse.

Forveksling

: Det skulle ikke være muligt at forveksle Flydende Skælløv med andre levermosser, bladmosser eller andre grønne planter i det hele taget. På afstand kan man antage den for andemad, men bevoksningerne har en helt anden karakter og kulør. Når man ser den tætter på, udelukker det y-grenede, korte, skælformede løv enhver tvivl.

Flydende Stjerneløv (Riccia fluitans) kan vokse de samme steder, men har flere cm. langt båndformet eller trådformet løv, der også er y-grenet eller gaffelgrenet.

Udbredelse

: Den er på landsplan temmelig sjælden, dog temmelig almindelig i Nordsjælland, hvor den lokalt kan være meget dominerende. Der er i herbarierne på Københavns og Aarhus universiteter fund fra Østjylland, Fyn, Langeland, Lolland og Falster. Den blev første gang fundet i Jylland i 1954 og er måske under udbredelse, skønt vest- og nordgrænsen ikke synes at have flyttet sig gennem de sidste 50 år.
Flydende Skælløv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er mest iøjnefaldende august-september, når den dækker store dele af vandfladen efter kraftig vegetativ formering. Man kan dog med lidt ihærdighed finde den også i milde perioder vinter/forår.

Tidsmæssig fordeling

af Flydende Skælløv baseret på Naturbasens observationer:
Flydende Skælløv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Flydende Skælløv - månedlig fordeling

Biologi

: Flydende Skælløv er i Norden aldrig set med sporehuse og formodes kun af formere sig vegetativt som beskrevet under kendetegn.

Den vegetative formering er meget effektiv, og arten kan i løbet af en sommer komme til helt at dominere en mindre sø eller et vandhul og danne bevoksninger, som dækker store dele af vandoverfladen.

Den kan ofte, når den er indvandret til en sø, få et boom, der varer et par år, hvorefter den bliver mindre dominerende og evt. til sidst helt eller næsten forsvinder. De biologiske forklaringer herpå kan være flere: at den opbruger bestemte mikronæringsstoffer; at den udskiller væksthæmmende stoffer, som den selv er følsom over for i tætte bestande - eller noget helt tredie.

Levested

: Næringsrige damme og andre småvande, som ikke er nævneværdigt vindeksponerede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Odgaard, B. 1977. Ricciocarpus natans (L.) Corda i Danmark. Lindbergia 4: 166.

De senest indberettede arter i Naturbasen: