Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Peter Dam
    Foto: Peter Dam

Kendetegn

: Længde 18 cm. En almindelig ynglefugl i Danmark, udbredt over hele landet. Den træffes mange forskellige steder i det åbne land: omkring gårde – på marker, enge og heder – ved strande, gerne hvor der er stenet – samt i byer, hvor bebyggelsen ikke er for tæt.

Tillidsfuld, fouragerer og yngler gerne nær mennesker.

En slank fugl med en meget lang hale – længere end Gul Vipstjerts hale – som konstant vippes op og ned. Er meget karakteristisk i sin fjerdragt – med GRÅ RYG, HVID BUG OG SORT STRUBE, ISSE OG NAKKE, OG HVIDE KINDER OG HALSSIDER. Hannen kendes på en skarp overgang mellem den sorte nakke og den grå ryg; den er hos hunnen diffus.

I vinterdragt får fuglen lys strube og et sort bånd over brystet. Ungfuglen ligner ad. vinter, men er mere uren i farvere, med mere brunlig overside og tit uden sort isse.

Hvid Vipstjert er nu landets fjerdehyppigst registrerede yngleart, kun overgået af landets 3 talrigeste arter: Solsort, Bogfinke og Sanglærke.

Stemme: Kaldet er let at kende, et ivrigt ””djis-jip” eller ”djip-djip”. Sangen er ofte lang og kvidrende med hyppige gentagelser af kaldet. Synger fra jorden eller under sangflugt.

Uden for yngletiden optræder den meget socialt i forbindelse med overnatningen. Flere tusind kan samles på en fælles overnatningsplads, der hyppigst er rørskove eller bestemte træer. Hertil kommer fugle flyvende i løbet af aftenen fra en radius af mange kilometer.

JIZZ: En sorthvid, langhalet fugl, mindre end solsort, der piler rundt på f.eks. en græsplæne mens den jævnligt gør udfald efter insekter – kan næsten kun være Hvid Vipstjert.

Hvid Vipstjert
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Frederiksen

Variation

: Den britiske race Sortrygget Hvid Vipstjert (Motacilla alba yarellii) har om sommeren KULSORT RYG (hun og ung han MØRKT SODGRÅ) OG OVERGUMP. Flanker mørkt olivengrå. Vinter- og ungfugledragter har svagere mørkt på ryggen. Yngler næsten årligt i Danmark med 1-2 par – og det drejer sig da typisk om blandede par, på kystlokaliteter i det nordvestlige og nordlige Jylland

I Marokko findes Marokkansk Vipstjert (Motacilla alba subpersonata). Han i sommerdragt har sort hoved til forbryst mod hvid pande og øjenbrynsstribe og hvide øredækfjer, brudt af sort øjenstribe og isoleret hvid nakkeplet. Hunnen ligner hannen, men har mattere sorte hovedtegninger.

Forveksling

: Sortrygget Hvid Vipstjert.

Bjergvipstjert – har dog altid gul underhale og i yngledragten desuden gul underside.

Gul Vipstjert – lyse former kan være grålige på oversiden, men har altid et gulligt anstrøg på undersiden.

Udbredelse

: Yngler i samtlige lande i Europa, på Østgrønland, i NV Afrika og i stort set hele Asien. I Danmark er der sket det glædelige, at artens samlede ynglebestand er mere end tredoblet siden midten af 1970’erne. ”Baggrunden for artens succes er antagelig dens bredspektrede biotopvalg og dens evne til at tilpasse sig et moderne industrisamfund. Det er også foreslået, at arten nyder gavn af de forholdsvis stabile betingelser i vinterkvarteret omkring Middelhavet. Arter som Munk og Gransanger, der ganske vist forekommer i helt andre biotoper, men deler vinterkvarter med Hvid Vipstjert, har udvist den samme positive bestandsudviklingstendens.” (Citat: Grell ”Fuglenes Danmark” Gad 1998.)

På baggrund af Fugleregistreringsgruppens punkttællinger er ynglebestanden i 1993-94 anslået til 111.000 par.

Hvid Vipstjert - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hvid Vipstjert er en rigtig forårsbebuder. Ankommer fra vinterkvartererne i Middelhavsområdet med. marts/med. april og forlader atter landet sept./pr. okt. Et stort træk af norske og svenske fugle passerer i samme terminer landet og ses om foråret maj måned ud og om efteråret til ult. okt. Nogle ganske få kan overvintre.

Sortrygget Hvid Vipstjert forbliver i Syduropa vinteren over, og kommer derfor også tidligst tilbage. Ofte ses et par stykker i Danmark, inden Hvid Vipstjert ankommer. Ellers – en sjælden, men regelmæssig træk- og sommergæst i Vestjylland

Tidsmæssig fordeling

af Hvid Vipstjert baseret på Naturbasens observationer:
Hvid Vipstjert - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvid Vipstjert - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler normalt første gang knap et år gammel. Lever i territorier og danner par. Enkelte hanner kan dog have to hunner. Reden anbringes gerne i stendynger, brændestabler, espalierer, under tagsten, i udhuse m.m. De normalt 5-6 æg lægges fra pr. maj og udruges hovedsagelig af hunnen, på 12-13 dage. Ungerne er flyvefærdige ca. 14 dage gamle. Lægger ofte to kuld årligt.

Lever mest af insekter, men tager også andre typer smådyr – i nødsfald tillige korn, brød o.l.

Levested

: Hvid Vipstjert er en af vores mest ”synlige” småfugle. Den piler af sted på vejen foran os på ivrig insektfangst – spadserer i sin pudsige, nikkende gangart rundt på græsplænen eller gårdspladsen og farer så pludselig af sted efter et insekt og vipper bagefter kraftigt med halen. Den slår sig ned på tage af huse og venter på, at der er klar bane, så den kan komme til reden – løber rundt i strandkanten – ses på markerne – trækker forbi i den karakteristiske flugt i store buer, mens den jævnligt benytter sit markante flugtkald.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Grell: ”Fuglenes Danmark”. Gad 1998.

”Fuglene i Danmark” v. Meltofte og Fjeldså, Gyldendal 2002.

”Fugle i felten” v. Mullarney m.fl., L&R 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: