Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Leif H.  Sørensen
    Foto: Leif H. Sørensen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Kendetegn

: Trepigget hundestejle er en lille fisk, hvis længde er højst 11 cm i havvand og 8 cm i ferskvand. Fisken er dækket af et panser af store benplader. Foran rygfinnen er der 2-4 frie pigge, men hos den levende fisk er disse oftest lagt ned. Fisken holder kroppen ret stift i vandet og svømmer i høj grad ved hjælp af brystfinnerne. Fiskene svømmer ofte i stimer, som kan være ret talstærke. Udenfor yngletiden er farven ofte blank eller lysegrå med en mørkere ryg. Øjnene er ret store.
Trepigget Hundestejle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Højmark-Jensen

Variation

: Der er ingen variation af betydning ud over yngledragten, som er meget farveprægtig. Hannen får en højrød bug, mens hunnen kan få en tydeligt kantet udseende på grund af de mange rogn.

Forveksling

: Kan lettest forveksles med nipigget hundestejle, men denne har 9-12 frie pigge foran rygfinnen. Den er mørkere og blive højst 7 cm lang. I modsætning til den trepiggede hundestejle findes den nipiggede kun i ferskvand og brakvand. Den nipiggede hundestejle danner ikke stimer i modsætning til den trepiggede. Den tredje hundestejleart, som vi har i Danmark, tangsnarren, er meget mere langstrakt, bliver op til godt 20 cm lang og findes kun i brak- og saltvand.

Udbredelse

: Den trepiggede hundestejle er udbredt ved stort set alle tempererede kystområder på den Nordlige Halvkugle. I Danmark findes den stort set i hele landet og ved alle vore kystområder i de indre farvande. Ifølge Atlas over Danske Ferskvandsfisk ser den ud til at være lidt sjældnere i det centrale Sjælland.
Trepigget Hundestejle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten observeres meget ofte under snorkling og dykning, men man kan også se fiskene fra i havebassiner eller i mindre damme.

Tidsmæssig fordeling

af Trepigget Hundestejle baseret på Naturbasens observationer:
Trepigget Hundestejle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Trepigget Hundestejle - månedlig fordeling

Biologi

: Den trepiggede hundestejle lever tæt på kysten. Den findes i både salt-, som brak- og ferskvand. Store stimer er blevet observeret ved olieplatforme i Nordsøen. Om foråret får hannerne yngledragt og bygger en rede af plantedeles, som holdes sammen ved hjælp af slim udskilt fra nyrerne. Reden danner centrum i et yngleterritorium, fra hvilket alle hanner jages væk, mens hunnerne lokkes ind i reden ved hjælp af et kurmageridisplay, den såkaldte zigzagdans. Hunnen gyder i reden og jages derefter bort og æggene bliver befrugtet af hannen, som vogter reden og vifter frisk vand på æggene indtil de klækker. Derefter vogter hannen ungerne en uges tid, hvorefter de spredes i den undersøiske vegetation. Arten lever især af vandinsekter og små krebsdyr som dafnier og lignende.

Levested

: Hundestejlen findes i damme, søer og lignende, men i Danmark er den en udpræget vandløbsfisk. Derudover findes den i havet, men bestandene i saltvand vandrer ind i ferskvand for at yngle. Den ses ofte ved badestrande eller i havne. Arten kan også yngle i brakvand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Carl, H. 2003: Gads Håndbog om Fisk, Gads Forlag, København.

Carl, H. og P. R. Møller, 2012: Atlas over de Danske Ferskvandsfisk, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Muus, B. J., J. G. Nielsen, P. Dahlstrøm & B. O. Nystrøm, 1998: Havfisk og fiskeri - Gads Forlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: